kool-dokumendid

Dokumendiregister

Rakvere Põhikooli dokumendiregister

Samuti on kõikide lubatud dokumentidega võimalik tutvuda ka kooli kantseleis!

 

Dokumendid

Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord (Riigi Teataja)

Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord (Riigi Teataja)

Rakvere Põhikooli põhimäärus (Riigi Teataja)

Rakvere Põhikooli vastuvõtmise kord (pdf)

Rakvere Põhikooli õppenoukogude plaan (pdf)

Rakvere Põhikooli arengukava 2010-2019 (pdf)

Rakvere Põhikooli arengukava tegevuskava 2012-2015 (pdf)

Rakvere Põhikooli õpetajate täienduskoolituskava 2012-2014 (pdf)

Rakvere Põhikooli õppekava (pdf)

Rakvere Põhikooli kodukord (pdf)

Rakvere Põhikooli õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord (pdf)

Rakvere Põhikooli õpilaste nõustamise ja õpiabi kord (pdf)

Rakvere Põhikooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord (pdf)

Rakvere Põhikooli hoolekogu töökord (pdf)

Rakvere Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord (pdf)

Rakvere Põhikooli sisehindamise tagasisidearuanne (pdf)

Rakvere Põhikooli pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (pdf)

Rakvere Põhikooli loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord (pdf)